Късно вечерта във вторник, 28 ноември, държавите членки, в лицето на Съвета на ЕС,  и Европейския парламент (ЕП) постигнаха предварително политическо споразумение по преразглеждането на Директивата за промишлените емисии (IED) и Директивата за депонирането на отпадъци и новия регламент за портала за промишлени емисии.

Преговорите за Европейския парламент бяха водени от българския евродепутат Радан Кънев (ЕНП/ДБ), основен докладчик по досието.

Новите правила имат за цел да предложат по-добра защита на човешкото здраве и околната среда чрез намаляване на вредните емисии от промишлените инсталации, включително от интензивните животновъдни стопанства във въздуха, водата и почвата, както и чрез изхвърляне на отпадъци. Освен това те имат за цел да подобрят докладването на данни за околната среда чрез актуализиране на действащия Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, за да се създаде по-всеобхватен и по-интегриран портал за емисиите от промишлеността.

Изменената директива ще насърчава енергийната ефективност, кръговата икономика и декарбонизацията.

“Това споразумение е, без съмнение, най-голямата победа в този ЕП срещу бюрократичните напъни на ЕК да създава нови и излишни изисквания към бизнеса и фермерите. Постигнахме наистина огромен успех – токсичните емисии на индустрията ще бъдат намалени и нейната ефективност – увеличена,  практически без нов бюрократичен товар”, сподели Радан Кънев след приключване на преговорите.

В предварителното си споразумение преговарящите коригираха някои селскостопански прагове за отглеждане на животни:

350 живи единици за свине, 280 живи единици за домашни птици (300 за кокошки носачки) и 380 живи единици за смесени ферми, вместо първоначалното предложение на ЕК от 150 живи единици, за всички животни,
включително за говеда. Екстензивните стопанства и животновъдството за домашна употреба ще бъдат изключени от обхвата на директивата.

Новите правила ще се прилагат постепенно, като се започне през 2030 г. с най-големите стопанства. До 2026 г. Комисията трябва да направи оценка на най-добрите начини за справяне с емисиите, генерирани от говедовъдството и от селскостопанските продукти, пускани на пазара на ЕС.

Споразумението включва освен това миннодобивните дейности в обхвата на директивата, като обхваща добива и обработката на неенергийните руди, произведени в промишлен мащаб, като желязо, мед, злато, никел и платина. В зависимост от прегледа и законодателното предложение на Комисията обхватът може да бъде разширен, така че да включи и промишлените минерали.

Въвежда се понятието норми за допустими екологични показатели (EPLV), които се определят от компетентните органи в разрешителното, за да се разрешат създаването и експлоатацията на инсталации. Съветът и
Парламентът постигнаха съгласие диапазоните на EPLV да станат задължителни за всички енергийни ресурси, с изключение на водата, за която компетентните органи трябва да определят задължителни цели.

Преговарящите също се споразумяха да увеличат прозрачността и общественото участие във връзка с лицензирането, експлоатацията и контрола на регулираните инсталации. Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители ще бъде трансформиран в портал на ЕС за промишлени емисии, където гражданите ще имат достъп до данни за всички разрешителни на ЕС и местни замърсяващи дейности. Освен това системите за електронни разрешителни трябва да бъдат въведени най-късно до 2035 г.

Компаниите, които не спазват изискванията, могат да получат санкции от най-малко 3% от годишния оборот на оператора в ЕС за най-сериозни нарушения, а държавите-членки трябва да дадат на гражданите, засегнати от неспазване, правото да поискат обезщетение за вреди, нанесени на тяхното здраве.

 

Предстои споразумението да бъде прието от Парламента и Съвета, след което новото законодателство ще бъде публикувано в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. След това държавите-членки ще разполагат с 22 месеца, за да се съобразят с тази директива.