Членовете на Антикорупционната интергрупа на Европейския парламент искат Европейските институции да гарантират, че средствата за справяне с кризата, предизвикана от COVID-19, ще достигнат до нуждаещите се и няма да има злоупотреби с тях. В позицията на интергрупата са заложени предложенията на българския евродепутат Радан Кънев (ЕНП/ДБ), а именно: финансовият ресурс да е достъпен пряко за бизнеса и местните власти, както и да не се допуска финансиране на фирми с неясна или офшорна собственост.

Цялата позиция:

Държавите-членки и Европейският съюз мобилизираха безпрецедентни ресурси за борба с COVID-19 и икономическата криза, причинена от пандемията. Антикорупционната интергрупа приветства взетите досега мерки, като отчита, че ще бъдат нужни още усилия.

Мобилизираните до момента финансови ресурси са на стойност 3,4 трилиона евро. Тези пари ще бъдат от решаващо значение за възстановяване на икономиките на ЕС и за социални системи на държавите-членки. Те трябва да достигнат до най-нуждаещите възможно най-бързо и с най-малко бюрократични пречки.

Изплащането на такива суми пари за толкова кратко време, обаче отваря врати за злоупотреби и измами. Ако спешните средства не се озоват там, където са най-необходими, доверието на гражданите в общия европейски проект ще бъде сериозно подкопано. Освен това, ако тези средства не достигнат нуждаещите се бизнеси и граждани, това би задълбочило и удължило кризата. Парите не трябва да попадат в ръцете на измамници и крадци, не трябва да бъдат използвани по начини, несъвместими с целите на Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса. Следователно трябва да гарантираме, че всички средства от ЕС, предоставени на държави-членки, региони, местни власти и предприятия в контекста на COVID-19 кризата, се изразходват правилно и ефикасно. Всяка злоупотребата трябва да бъде строго санкционирана.

Затова молим:

 • -Комисията да изиска от държавите-членки да бъдат напълно прозрачни в това как те изразходват средствата и, ако е приложимо, доколко се отклоняват от първоначално планираните разходи, редовно да отчитайки тази информация, както и информация за всички текущи разследвания на потенциални злоупотреби, пред Европейския парламент;
 • -Комисията да създаде нарочен механизъм за наблюдение на средствата, разпределени за справяне с COVID-19 кризата, както и да предостави насоки за критерии и защитни процедури при избор на отделни бенефициенти, за да се гарантира, че помощта се предоставя на компании, особено на МСП, които наистина се нуждаят от нея, за да защитят работни места и продукти на вътрешния пазар на ЕС;
 • Комисията да гарантира, че средствата, изплащани по програмите на ЕС за възстановяване, не се предоставят само и единствено на правителствата, но значителна част се разпределя директно от Комисията към най-засегнатите местни власти, региони, гражданско общество и предприятия;
 • Комисията да гарантира, че средства не се предоставят пряко или чрез национални власти, към офшорни компании и компании с неясна собственост;
 • Комисията и държавите-членки да се въздържат от допускане средствата да се разпределят чрез схеми с посреднически компании, които често са източник на злоупотреби и корупция;
 • Комисията да се възползва максимално от възможностите си за спиране на средства, предоставените по тази инициатива, към държавите-членки в случай на сериозни злоупотреби и нередности, съгласно Регламентът за общоприложимите разпоредби;
 • Комисията и Съветът да осигурят на Европейската прокуратура, OLAF и други органи, участващи в борбата с корупцията и измамите адекватни ресурси, за да могат те да разгърнат пълните си функции и да се борят адекватно с измами, свързани с изразходването на спешните средства. Това е единственият начин да се гарантира, че използването на средствата може да се проследи всестранно и ефективно, а злоупотребата с тях да бъде санкционирана;
 • Комисията, Съветът и Парламентът, с цел по-добър надзор, да приемат правилата за Европейската прокуратура чрез обичайно законодателство, вместо засилено сътрудничество, като по този начин ще ги направят правно обвързващи за всички държави-членки;
 • Съветът да излезе възможно най-скоро със своя позиция за новия Регламент за върховенството на закона, съгласно който изплащането на средства към държави-членки може да бъде преустановено в случай на системни недостатъци при върховенството на закона. Съветът и Парламентът впоследствие, чрез процедура за съвместно законодателство и възможно най-скоро, дори отделно от Многогодишната финансова рамка (МФР), да приеме Регламента с възможност за спиране средства с „обърнато“ мнозинство в Съвета. Крайните бенефициенти трябва да бъдат напълно защитени на всяка цена и следва да се гарантира, че средствата от ЕС ще бъдат на разположение за целите на МФР чрез пряко или непряко управление;
 • Комисията и държавите-членки да гарантират, че директивите за борба с изпирането на пари се прилагат изцяло и правилно, и по-специално, разпоредбите за прозрачност на собствеността;
 • Комисията и държавите-членки да гарантират, че средствата на ЕС се използват в съответствие с Финансовия регламент с нулева търпимост към на конфликта на интереси, за да се гарантира, че те не попадат в ръцете на олигарси.

 

 

Оригиналната позиция