Радан Кънев, ЕП гласуване вековни гори

Гласувах за одобрените от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) текстове и против предложените изменения в Доклада на ЕП за Стратегията за биоразнообразие 2030.

Причината е, че предложените (в голямата си част от моята група, ЕНП) изменения в доклада значително отслабват закрилата на първичните и вековни гори в Европа (primary and old-growth forests). В доклада на ENVI, включително по мои предложения, бяха приети нови стандарти за категорична и безусловна закрила именно на старите гори, които категорично изключват стопанската им употреба и постановяват пълната им закрила от сеч. Старите и първични гори в Европа съставляват едва 3% от горските площи. Тяхното стопанско значение не е определящо за горското стопанство, но те имат огромна роля за опазване на околната среда, застрашените видове и особено – на дивата планинска природа.

България е една от страните с най-големи площи от съхранени стари гори, които са постоянно подложени на законна и незаконна сеч. Закрилата на тези гори е както национална, така и европейска задача. Гласувах против разширяването на определението за “биомаса”, което би довело до изсичане и изгаряне на гори за производство на енергия. Ние сме застрашени от обезлесяване, подобен метод за производство на електричество е неустойчив и опасен.