Съобщението на EK – „Насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време на епидемичния взрив от COVID-19“ (2020/C 102 I/03) от 30 март 2020 г., констатира, че в няколко държави членки някои сектори на икономиката, и по-специално секторът на селското стопанство, разчитат в много голяма степен на сезонни работници от други държави членки. В съобщението се препоръчва на държавите членки да въведат специални процедури, за да гарантират безпроблемното преминаване на такива работници при спазване на всички санитарни и медицински изисквания.

В последните седмици с тревога наблюдаваме хаотично или недобросъвестно прилагане на мерките за безопасно придвижване на сезонни работници. Пример за това са блокираните на летището в Париж и впоследствие върнати в България 73 български граждани, пътували с цел започване на сезонна работа в селското стопанство. Трябва да се отбележи, че сред тях има 6, които притежават осигурителен номер, постоянен адрес, трудов договор. Друг пример е допуснатото от Нидерландия пътуване със самолет към България на две български гражданки с доказана инфекция от COVID 19.

Във връзка с това искам да отправя към Комисията следните въпроси:

  1. Как се гарантират правата на сезонните работници при придвижване от една държава членка към друга?

  2. Как се осъществява контролът върху санитарните и здравните мерки?