Бях определен от ЕНП за докладчик в сянка (Shadow Rapporteur) за законодателното становище на Комисията по заетост по Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (Директивата за корпоративно отчитане), която заменя досега действащата „ДИРЕКТИВА 2014/95/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи” (Директива за нефинансовото отчитане).

Новото предложение на ЕК значително разширява обхвата на фирмите, които трябва да поддържат отчетност – от фирми с над 500 служители, които са листвани на борсата на фирми с над 250 служители, в т.ч. в отделни случаи и такива, които не са листвани. Новост е включването и на Малки и средни предприятия (МСП), които са листвани, както и предвиденото “доброволно” отчитане, което лесно може да стане de facto задължително.
Разширяват се и изискванията за факти, които подлежат на оповестяване, а нормите са формулирани твърде произволно и неясно – изброени са десетки групи факти от значение за устойчивостта на дейността на предприятията, без еднозначна дефиниция на “устойчивост”, която следва – при транспониране на Директивата – да бъде въведена от националния законодател.

Особено притеснителни са законодателни предложения за изменения, идващи от левицата в ЕП, които предвиждат задължението за отчитане да се разпростира върху всички МСП, в т.ч. и тези, които не са листвани на борсата. Одобряването на подобни изменения би довело до добре познатия ни хаос и бумащина, които характеризираха влизането в сила на GDPR – Регламента за защита на личните данни, един иначе важен и стойностен акт, който не биваше да бъде разпростиран върху всички участници на пазара, а да важи за тези, които наистина разполагат с големи масиви лични данни и ресурс за злоупотреба с тях.

По същия начин и сега, една добра идея за предотвратяване на навлизане на пазара на продукти, които са силно замърсяващи околната среда или резултат от нечовешко отношение, принудителен или детски труд, рискува да се превърне в напълно излишно бреме и сериозен разход за десетки, а според някои предложения на левицата – стотици хиляди малки фирми.

Като докладчик от страна на ЕНП в Комисията по заетост, направих конкретни законодателни предложения, които да защитят МСП от този излишен бюрократичен натиск:

  • Забрана за изискване на отчитане на факти, които се отчитат по силата на друг нормативен акт;
  • Съобразяване с размерите и щата на фирмата, предмета и обхвата на дейността й, така че да не се налага ангажирането на допълнителни служители с несвойствени за дейността задачи ;
  • Защита на търговските тайни;
  • Забрана за изиксване за отчитане на дейности, за които компетентен публичен орган е длъжен да осъществява контрол;
  • Свеждане на задълженията за отчитане при компании, които не са листвани на борсата, единствено до такива с предмет на дейност, рисков за околната среда или с висок риск за произход на продукцията, свързан с принудителен или детски труд (например – добив на полезни изкопаеми в държави с диктаторски режим);
  • Забрана наличието на “доброволно” отчитане да бъде поставяно като изискване пред МСП за участие в обществени поръчки и други форми на взаимодействие с властите или дружества, притежавани от Държавата и общините;
  • Отхвърляне на предложението за отчитане на “човешкия капитал”, в т.ч. образование, умения и качества на работниците като нематериален актив на дружествата;
  • Общо свеждане на изискванията, свързани със служителите, до отчитане на потенциални нарушения на човешки права, в т.ч. права на хората с увреждания и отхвърляне на предложенията за отчитане на баланси по пол, възраст, етнос.

Надявам се, че в хода на преговорите в Комисията по Заетост и при последващото гласуване на Директивата, тези предложения, както и разумни предложения на други колеги, ще бъдат възприети от мнозинството и така няма да се стигне до нови, напълно излишни, но силно затормозяващи малкия бизнес административни задължения и тежести.