В резултат на изпълнен Интегриран проект за подобряване на водния цикъл на гр. Варна” по
ИСПА , мярка 1 „Трансформация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)
Аспарухово в Помпена станция с механично пречистване и изграждане на транспортиращ
тръбопровод под дъното на Варненското езеро“, (със 75% финансиране от Европейския съюз,
приключил през 2011 г.), отпадъчните води на квартал Аспарухово са отведени към ПСОВ –
Варна. Вследствие възникнала неизправност на изградения транспортиращ тръбопровод,
който по проект минава под дъното на Варненското езеро, е регистрирано сериозно
замърсяване на езерото и морските крайбрежни води. Компетентните органи представят
противоречива информация относно времето и причините за възникването/ регистрирането на
тази неизправност (от 5 до 10 месеца; от некачествено изпълнение до скъсване на
тръбопровода от преминал кораб). Независимо декларирано от МОСВ налагане на санкции и
отправяне на предписания за ВиК дружеството, проблемът не е решен, като придобива
застрашителни за околната среда мащаби.

Как Европейската Комисия гарантира, следи и осигурява изпълнението на чл. 5 и чл. 15 от
Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. относно градските отпадъчни води,
преходните мерки за прилагане на тази директива съгласно Договора за присъединяване на
Република България към ЕС, във връзка с горецитирания казус на територията на община
Варна?